Domů / Odměna

Odměna

Cena za námi poskytnuté právní služby činí 5000 Kč plus DPH za hodinu, není-li jiné dohody s klientem (jiná dohoda může spočívat na vyšší nebo nižší hodinové sazbě, dále na procentu z výsledku sporu, resp. případu nebo i na tom, že cena bude vypočtena dle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, kde závisí na druhu, složitosti a dalších aspektech případu). Za právní služby se přitom považují veškeré služby poskytnuté klientovi advokáty a advokátními koncipienty advokátní kanceláře, včetně času stráveného čekáním a dopravou. Právní služby se účtují dle započatých čtvrthodin. Právní služby jsou fakturovány měsíčně nebo v delším období pozadu s 10 denní splatností od vystavení faktury. Klient je povinen na požádání advokáta poskytnout přiměřenou zálohu. V ostatním je právní režim vztahu podřízen z.č. 85/1996 Sb. o advokacii a z.č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku.

Veškeré náklady související s poskytováním právních služeb (např. soudní a správní poplatky, znalecké posudky, apod.) jsou hrazeny přímo klientem a nejsou zahrnuty v odměně. Pokud tyto náklady uhradí advokát je klient povinen tyto bezodkladně advokátovi refundovat.

Další související náklady vzniklé advokátovi, např. cestovní náhrady, je klient taktéž povinen bezodkladně refundovat advokátovi.